Zamów taksówkę przez telefon:

+48 725 700 700

Klauzula informacyjna
dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Evity Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrowskiej 148/150.

1 / 8

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować mailowo: kontakt@evity.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2 / 8

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane poprzez rejestrację i zapis obrazu z kamer systemu monitoringu, który jest realizowany w celu:
a) ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
b) wyjaśnienie sytuacji konfliktowych,
c) zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom,
d) utrwalenie dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
e) zwiększenie bezpieczeństwa mienia.

3 / 8

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.

4 / 8

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 godzin od momentu utrwalenia obrazu, a następnie automatycznie nadpisywane.
W przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5 / 8

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6 / 8

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

7 / 8

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Utrwalenia obrazu następuje automatycznie i jest realizowane całodobowo, dlatego przebywając w oznaczonym obszarze zostanie Pan/Pani objęta monitoringiem wizyjnym.

8 / 8